Општи услови путовања

На основу члана 68. став 1. тачка 2 . а у складу са члановима 70 и 71 Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 17/2019)  директор П.А. “Доброчинство“ из Београда, ставља ван снаге своје Опште услове путовања од 13.10.2022. године и 19.10.2022. утврђује Опште услове путовања наведене у даљем тексту 

1. ПРЕДУГОВОРНО ОБАВЕШТАВАЊЕ:

 • Потписивањем стандардног уговора о путовању (у даљем тексту: Уговор) својим потписом у име свих путника из Уговора (у даљем тексту: Путник) потврђује да су му уручени ови Општи услови путовања (у даљем тексту: Општи услови), унапред припремљен и објављен програм путовања (у даљем тексту: Програм), да је као и сви путници из уговора са истима упознат и да их у целости прихвата.
 • Одредбе ових Општих услова чине саставни део Уговора између Путника и П.А. “Доброчинство” као организатора путовања (у даљем тексту: Организатор) и обавезујуће су за обе уговорне стране, осим одредби дефинисаних посебним писаним уговором или програмом.
 • Пре закључивања Уговора Организатор може у свако доба изменити опис својих услуга у Програму. Путник и Организатор сагласно констатују да је пре закључења Уговора Путник о свим евентуалним променама података из Програма у примереном року обавештен пре закључења Уговора.

2. ПРИЈАВЕ, УПЛАТЕ И УГОВОР:

 • Путник пријаву доставља: писменим путем, на трајном носачу записа, путем email-a, facebook-a и факса. Путник се за путовање може пријавити у седишту и у туристичким агенцијама које имају са Организатором закључен Уговор о посредовању (у даљем тексту: Посредник). Када Посредник у Програму Организатора и Уговору са Путником не назначи своје својство Посредника, Организатор не одговара за извршење Програма према Путнику, већ је то обавеза Посредника. Пријава Путника постаје пуноважна када је потврђена закључењем Уговора на начин на који је Пријава учињена и уплатом аконтације у висини од 30% од цене аранжмана. Остатак уговорене цене, ако другачије није уговорено, плаћа се 15 дана пре почетка путовања. Уколико Путник, у року не изврши уплату у целости, сматра се да је путовање отказао у складу са тачком 12 Општих услова. Свака уплата аконтације води се као уплата за све путнике, а не само за једног одређеног путника из Уговора.
 • Закључењем Уговора, Програм (претходно објављен или накнадно измењен) постаје његов саставни део и не може се мењати, осим ако уговорне стране изричито уговоре другачије или ако промене настану услед више силе. Уколико дође до отказа или измена Уговора, отказне одредбе и измене важе за све наведене путнике у Уговору.
 • За благовременост уплате меродаван је датум уплате на рачун Организатора или Посредника. У случају неблаговремене уплате у целости, авансног плаћања или плаћања преосталог дела уплате аранжмана, Организатор путовања може одустати од Уговора и тражити надокнаду у складу са тачком 12 ових Општих услова.

3. ОБАВЕЗА И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА:

 • да у Уговору, осим услуга из Програма унесе посебне захтеве путника са којима се искључиво Организатор сагласио;
 • да исплати сразмерну реалну разлику између уговорене цене и цене путовања снижене сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу Уговора (у даљем тексту: Снижење цене) поводом благовремене и основане писане рекламације – приговора Путника у складу са законом и овим Општим условима, осим ако су пропусти у извршењу Уговора настали: кривицом Путника или се приписују трећем лицу које није било уговорени непосредни пружалац услуга у реализацији Програма, деловањем више силе или непредвиђених догађаја на које Организатор нема утицаја и чије су последице неизбежне упркос примени дужне пажње или неким другим догађајима које Организатор није могао предвидети и превладати;
 • да се сагласно добрим пословним обичајима у овој области, стара о правима и интересима Путника;
 • да пре поласка на пут достави име, адресу и број телефона локалног представника, односно локалне агенције партнера а ако тога нема назив, адресу и број телефона Организатора за нужну помоћ Путнику;
 • да не одговара за услуге пружене Путнику од стране других лица ван Програма;
 • да све усмене и било које друге врсте информације, које се разликују од оних које су садржане у Програму, Уговору или Посебном уговору и овим Општим условима, не обавезују Организатора и не могу бити основ за истицање приговора или рекламације путника.

4. ОБАВЕЗА И ПРАВА ПУТНИКА:

 • да се детаљно упозна, као и сва лица из Уговора, са Програмом и Општим условима, да истакне посебне захтеве (уколико има) који нису обухваћени објављеним Програмом;
 • да плати уговорену цену под условима, роковима и на начин предвиђен Уговором;
 • да благовремено достави тачне и комплетне податке и документа потребна за организовање путовања и гарантује да он, његове исправе, пртљаг и друго испуњавају услове одређене прописима наше, транзитне и одредишне земље (гранични, царински, санитарни, монетарни и др. прописи);
 • да надокнади штету коју причини непосредним пружаоцима услуга или трећим лицима кршењем законских и других прописа и ових Општих услова;
 • да благовремено одреди друго лице да уместо њега путује, Организатору надокнади стварне трошкове проузроковане заменом и да солидарно одговара за неплаћени део уговорене цене;
 • да без одлагања на лицу места приговор саопшти у писаној форми Организатору или лицима наведеним у путној документацији;
 • да се пре закључења уговора информише преко сајта Министарства спољних послова Р. Србије (www.msp.gov.rs) и на друге начине о земљама тзв. високог или умереног ризика;
 • да се најкасније 24 сата али не раније од 48 сати информише код овлашћених представника Организатора о тачном времену поласка и повратка са путовања.

5. ЦЕНЕ И САДРЖАЈ УСЛУГА:

 • Цене су исказане у страној валути а обрачун уплата врши се у динарима према продајном курсу пословне банке Организатора на дан уплате. Цене су формиране на основу пословне политике Организатора и не могу бити предмет приговора Путника;
 • Услуге извршене у иностранству (које нису унапред уговорене и плаћене) Путник плаћа на лицу места непосредном извршиоцу услуге;
 • Цена из Уговора укључује, унапред припремљену и објављену комбинацију најмање две или више следећих услуга просечног квалитета уобичајеног за дату дестинацију и објекте и то: смештаја, исхране, превоза, припреме и организације путовања, за које је уговорена јединствена цена коју путник плаћа (у даљем тексту: Стандардне услуге).
 • Цена аранжмана не укључује, ако нешто друго није посебно уговорено (у даљем тексту: Посебан уговор), трошкове: туристичког аниматора, факултативних програма, коришћења лежаљки и сунцобрана, осигурања пртљага, услуга room service-а, коришћења собног бара, клима уређаја, рекреативних, лекарских, телефонских и др. услуга, резервацију посебног седишта у превозном средству, трошкове смештаја у једнокреветној соби, собе са посебним карактеристикама (поглед, спрат, величина, балкон итд), додатни оброци и др. (у даљем тексту: Посебне услуге);
 • Посредник није овлашћен да у име Организатора уговара посебне услуге које нису предвиђене Програмом;
 • Услови који се односе на остваривање попуста за децу као и на остале погодности које су посебно дате у Програму одређени су од непосредних пружалаца услуга и исте треба тумачити рестриктивно (нпр. за децу до две године старости, релевантан је календарски датум када дете навршава две године у односу на дан почетка путовања а не датум закључења уговора). У случају погрешно наведене старости путника Организатор има право да наплати разлику до коректне цене путовања уз доплату износа од 3.000,00 дин за манипулативне трошкове;
 • У цену нису укључени и Организатор не може бити одговоран Путнику за факултативне и накнадно извршене услуге, које изврши и наплати ино-партнер, односно, непосредни пружалац услуга, а нису биле предвиђене Програмом, као и за учешће Путника на спортским и другим слободним активностима.

6. ПРОМЕНА ЦЕНЕ И ПРАВО ПУТНИКА НА ОТКАЗ:

 • Организатор може захтевати повећање уговорене цене најкасније 8 дана пре почетка путовања ако је након закључења Уговора дошло до промене у курсу размене валуте или до промене у тарифама превозника и у другим законом предвиђеним случајевима;
 • За повећање уговорене цене до 10% није потребна сагласност путника и није основ за раскид Уговора;
 • Ако повећање укупно уговорене цене прелази 10%, Путник има право да: захтева замену за сличан Програм без доплате из понуде Организатора или може путем писаног отказа раскинути Уговор без обавезе накнаде штете Организатору, ако најкасније у року од 48 сати од достављања писаног обавештења о повећању цене, обавести Организатора. Ако у назначеном року, путник писаним путем не обавести Органзатора да одустаје од уговора, сматра се да је сагласан са новом ценом, а што може бити и кроз извршену уплату;
 • Накнадна снижења цена Програма не могу се односити на већ закључене Уговоре и не могу бити основ било каквог приговора путника према Организатору.

7. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС УСЛУГА:

 • Све услуге наведене у Програму подразумевају стандардне услуге просечног квалитета, уобичајене и специфичне за одређене дестинације, места и објекте. У случају да путник жели неке услуге ван Програма, о томе мора закључити Посебан уговор;
 • Организатор не одговара за описе услуга у каталозима – публикацијама или на wеб-сајтовима Посредника и непосредних пружалаца услуга (нпр. хотела, превозника и др. лица), осим ако Путника није изричито упутио на исте. Организатор одговара само за описе услуга садржаних у својим Програмима, односно на свом wеб-сајту, с тим да очигледне штампарске и рачунске грешке дају право Организатору на оспоравање Уговора;
 • Смештајни објекти и смештајне јединице, превозна средства и др. услуге описани су према службеној категоризацији домицилне земље у време објављивања Програма, различити су и нису упоредиви по дестинацијама, па ни у оквиру исте дестинације. Исхрана, комфор и квалитет услуге зависе превасходно од цене аранжмана, изабране дестинације и категоризације одређене по локалним – националним прописима и ван надзора и утицаја су Организатора;
 • Датум почетка и завршетка путовања утврђен Програмом не подразумева целодневни боравак путника у смештајном објекту, односно дестинацији. Време поласка или доласка путника и уласка или изласка путника из смештајног објекта условљен је процедурама на граничним прелазима, стању на путевима, дозволама надлежних власти, техничким и временским условима или вишом силом које могу да утичу на време поласка авиона и другог превозног средста на које организатор не може утицати, те због тога за такве случајеве Организатор не сноси одговорност. Први и последњи дан из Програма су предвиђени за путовање и не подразумевају боравак у хотелу или месту опредељења – већ само означавају календарски дан почетка и завршетка путовања, тако да Организатор не сноси одговорност због вечерњег, ноћног или раног јутарњег лета, уласка у собу у касним вечерњим часовима, напуштања хотела у раним јутарњим часовима и слично.
 • За авио аранжмане уговорено време почетка путовања је састанак путника на аеродрому који је најмање 2 часа раније у односу на прво објављено време полетања од стране авио – компаније (уколико није Програмом другачије наведено). У случају померања наведеног времена полетања авиона Организатор не сноси никакву одговорност, већ се примењују национални и међународни прописи из области авио – саобраћаја. По правилу одлазак – долазак, полетање – слетање авиона код чартер летова је у касним вечерњим или раним јутарњим часовима и ако је нпр. обезбеђен уговорени почетни или завршни оброк у виду тзв. “хладног оброка” ван или у смештајном објекту, сматра се да је Уговор у целости извршен.
 • Услуге туристичког водича, пратиоца, локалног водича, аниматора или локалног представника не подразумева њихово целодневно и континуирано присуство, већ само контакт и неопходну – нужну помоћ Путнику по унапред утврђеним терминима периодичног дежурства објављених на огласној табли или на други прикладан начин. Инструкције и упутства овлашћеног представника Организатора (посебно у вези са временом полазака, превозом, смештајем, законским и другим прописима и др.) обавезују Путника а непридржавање поменутих инструкција представља повреду Уговора и све евентуалне последице и штету у таквом случају сноси Путник у целости.
 • Промена или одступања појединих услуга које нису проузроковане вољом Организатора су дозвољене уколико се не одражавају негативно на целокупни концепт уговореног путовања. Уколико из наведених разлога, лет или превоз треба да буде премештен на други аеродром или место, Организатор сноси све трошкове алтернативног превоза најмање у висини возне карте 2. класе превоза.
 • Кад треће лице ступа на место лица које је резервисало одређену туристичку услугу, Организатор има право на накнаду за настале потребне трошкове промене. Путник и лице које ступа на његово место солидарно одговарају за плаћање уговорене цене и трошкове замене путника. Организатор неће прихватити замену путника ако промена није благовремена, ако постоје посебни захтеви у односу на путовање или није у складу са законском или другом правном регулативом.

8. СМЕШТАЈ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ:

8.1. Смештај: Ако другачије није посебно уговорено

 • Путник ће бити смештен у било коју службено регистровану смештајну јединицу у смештајном објекту описаном у Програму, без обзира на особености путника, локацију и положај објекта, спратност, близину буке, паркинга и друге катактеристике;
 • Смештај Путника у објекат је најраније после 16.00 часова на дан почетка коришћења услуге, а напуштање објекта најкасније до 09.00 часова на дан завршетка коришћења услуге. Путник нема право на рефундацију због самовољног, односно својом кривицом изазваног повременог или превременог напуштања смештајног објекта, ни на цену хотелске услуге, ни на цену превоза;
 • Трокреветне и четворокреветне смештајне јединице (собе, студији, апартмани и сл.) у складу са категоризацијом и прописима домицилне земље су по правилу на бази стандардне двокреветне собе са једним, односно два помоћна лежаја, који су по правилу дрвене или металне конструкције на расклапање и који могу битно погоршати квалитет смештаја;
 • Функционисање клима уређаја у смештајним објектима различит је по дестинацијама и објектима и не подразумева непрекидан рад исте 24 часа;
 • Организатор не одговара Путнику за штету насталу због његовог непоштовања законских прописа, прописаних правила и обичаја утврђених од стране превозника, хотелијера и других непосредних пружалаца услуга;
 • Уколико су две или више особа резервисале заједно двокреветну или вишекреветну собу или бродску кабину и сл. а нема треће особе која замењује једну од њих, Организатор има право наплате пуне цене смештајне јединице;
 • Након отпочињања туристичког путовања, а због изненадних и оправданих разлога, уговорени смештај може се без сагласности Путника заменити смештајем у објекту исте или више категорије у уговореном месту смештаја на терет Организатора, а смештај у објекте ниже категорије може се извршити уз сагласност Путника и повраћаја разлике у цени сразмерно смањеној категорији смештајног објекта;
 • Путник преузима обавезу упознавања и поштовања правила понашања у смештајном објекту а нарочито на: депоновања и чувања новца, драгоцености и вредних ствари, унос хране и пића у собе, поштовање реда, смештаја и напуштања собе у одређено време, број особа у соби, поштовање манастирског правила и др. јер Организатор не одговара за штете настале по том основу.

8.2. Исхрана: Ако другачије није посебно уговорено

 • Разноврсност, квалитет хране и сервиса исхране, зависи претежно од висине цене аранжмана, категорије објекта, дестинације, локалних обичаја и прописаних постова у календару Српске православне цркве без обзира да ли је услуживање по принципу самопослуживања или послуживања (менија);
 • Услуга ALL INCLUSIVE или ALL INC. LIGHT и било која друга подразумева услуге по интерним хотелским правилима и не мора бити идентична ни у оквиру исте категорије на истој дестинацији;
 • Доручак, ако другачије није назначено у Програму , подразумева континентални доручак;
 • Уколико је попуњеност капацитета у хотелима испод 30%, могуће је да се уместо услуге самопослуживања услугу исхране изврши послуживањем;
 • У смештајном објекту су идентични услови исхране, без обзира да ли по Уговору путују деца, старија лица или лица са посебним потребама. У случају да на лицу места Путник са непосредним пружаоцем исхране постигне другачији договор, Организатор не сноси никакву одговорност за неадекватно извршену услуге исхране.

8.3. Превоз: Ако другачије није посебно уговорено

 • Превоз и трансфери обављају се стандардним туристичким аутобусима или другим средствима према прописима и критеријумима који важе у земљи у којој је регистрован превозник кога ангажује Организатор и примењују се прописи, принципи и правила одређених од стране превозника (нпр. превоз у било ком превозном средству не подразумева нумерисана седишта, нити укључен оброк и пиће током путовања итд.). Путник има обавезу да прихвати свако понуђено место у превозном средству;
 • Организатор има право да за превоз ангажује све типове туристичких аутобуса који испуњавају услове предвиђене прописима (мини бус, аутобус или double decker), као и друга превозна средства ако то околности условљавају;
 • За време вожње у аутобусима нису у употреби тоалети, осим уколико то није одобрено. Путник је дужан да сву насталу штету својом непажњом у превозном средству надокнади на лицу места;
 • Путник има обавезу примереног понашања у превозном средству и поштовање собраћајних прописа и правила о превозу путника, а у супротном Организатор има право да га не прими на превоз или у присуству полиције удаљи из превозног средства и даљи превоз до одредишта неће бити обавеза Организатора. Уколико Путник због удаљавања из превозног средства одустане од путовања, примењиваће се скала отказа из тачке 12. Општих услова;
 • Путни правац, паузе, места и дужине њиховог трајања одређује водич – возач. Водич – возач има право да, због непредвидивих, неизбежних или безбедоносних и сличних околности, промени ред вожње, итинерер пута, или редослед обилазака локалитата;
 • Неусклађеност личних података датих организатору са подацима у пасошу Путника (имена путника и др.) могу имати за последицу исписивање нове авионске карте, уз трошкове или чак проглашење карте нерегуларном за шта последице сноси Путник. Путник је одговоран за своју авионску карту од тренутка када му се уручи на аеродрому или у агенцији. Не постоји могућност издавања дупликата авионске карте, као ни бординг карте. Путник у целости сноси последице њиховог губитка или нестанка током путовања;
 • Авионске или посебне превозне карте важе само на њима назначеним датумима и временима;
 • Превоз Путника ваздушним, железничким, морским, речним или језерским превозним средствима обавља се и директна је одговорност ових превозника одређена у складу са прописима и обичајима којима се регулишу поменуте врсте превоза и ван утицаја и одговорности су Организатора.

9. ПУТНЕ ИСПРАВЕ, ПОГРАНИЧНИ, ЦАРИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРОПИСИ:

 • Сви услови објављени у Програму односе се искључиво на држављане са путном исправом Републике Србије. Организатор не сноси одговорност и није дужан упознати путнике држављане других држава на услове (визне, царинске, здравствене и др.) који важе за одредишну или транзитну земљу, већ је обавеза страног држављанина да се информише код надлежног конзулата и да Путник сам благовремено обезбеди потребне услове и исправе. Путник за путовање у иностранство мора имати важећу путну исправу са роком важења још најмање 6 месеци од дана завршетка путовања и у року доставити организатору исправне и комплетне потребне податке и документа за добијање визе, уколико исту прибавља Организатор. Службеник агенције Организатора или Посредника није овлашћен да утврђује валидност путних и других исправа и докумената. Када Организатор посредује у поступку подношења документације исти не гарантује добијање визе, нити добијање визе у року и не сноси никакву одговорност за неисправност путног и других документа или ако пограничне власти или имиграционе службе не одобре улазак, транзит или даљи боравак Путнику. Уколико Путник за време путовања изгуби путне исправе или му буду украдене, дужан је о свом трошку благовремено обезбедити нове и сносити све евентуалне штетне последице по том основу;
 • Путник је дужан уговорити Посебне услуге (Напомене), везано за његово здравствено стање, као нпр. специфична исхрана, карактеристике смештаја итд. због хроничне болести, алергије, инвалидитета и др. јер у противном Организатор не преузима никакву посебну обавезу, одговорност ни штету по том основу;
 • Путник је дужан стриктно поштовати царинске, девизне и др. прописе Републике Србије, транзитних и земаља у којима борави, те у случају немогућности наставка путовања, односно боравка и свега другог, све последице и трошкове сноси сам Путник;
 • Уколико се путовање не може реализовати због пропуста Путника везано за одредбе ове тачке, примењују се одредбе из тачке 12. Општих услова.

10. ПРТЉАГ:

 • Превоз пртљага до одређене тежине коју одређује авио превозник, је бесплатан. Вишак пртљага Путник плаћа према важећим ценама превозника. Транспорт специјалног пртљага од аеродрома до хотела и назад је искључива обавеза Путника. На свим аеродромима се примењују посебна безбедоносна правила у вези са ручним пртљагом, те препоручујемо за више информација да се путник информише на аеродрому Никола Тесла у Београду на телефон 011/ 209- 4444 или веб сајта: www.beg.аеrо. Штете и губитак пртљага на летовима Путник је дужан да пријави без одлагања на лицу места надлежној аеродромској служби за изгубљени пртљаг, јер авио компаније по правилу одбијају накнаду ако није попуњен и предат формулар за пријаву штете;
 • Код превоза аутобусом Путник може понети 2 комада пртљага. Путник је дужан водити бригу о својим стварима унетим у бокс и превозно средство као и унетом у смештајни објекат. Сва своја права по наведеном, Путник остварује директно од превозника, пружаоца услуге смештаја или осигурања а према важећим међународним и домаћим прописима. Пренос пртљага од места паркирања до смештајне јединице је обавеза Путника (превоз ће бити што је могуће ближе смештајном објекту). За нестанак или оштећење пртљага у транспорту од паркинга до смештајног објекта, као и за заборављене ствари у превозном средству Организатор не сноси одговорност;
 • Осим код намере и грубе непажње Организатор нема никакву одговорност за пртљаг и предмете, који се обично не носе са собом, изузев када је изричито преузео предмете на чување. Зато се Путнику не препоручује, да на путовање носи вредне предмете а у супротном да исте преда уредно на чување или да их носи са собом;
 • Дужност Путника је да видљиво означи свој пртљаг са личним подацима, и да лична документа, ствари и вредности не оставља у паркираном превозном средству, јер Организатор не одговара за њихов нестанак. Препоручује се да се документа, злато, вредне ствари, технички инструменти и медикаменти носе искључиво у ручном пртљагу;
 • Путник има обавезу да пријави губитак, оштећења или нестанак пртљага у току пута представнику Организатора или непосредног извршиоца услуге;

11. ПРОМЕНА И ОТКАЗ УГОВОРА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАТОРА:

11.1. Пре почетка путовања

 • Организатор је дужан да Путника обавести о свакој битној промени Програма на начин на који је закључен Уговор, најкасније у року од 5 дана пре почетка путовања, а Путник има рок од 24 часа од дана пријема обавештења о промени одговорити Организатору да ли прихвата исту. Прихватање нове понуде може се потврдити и кроз извршену уплату новоуговорене цене. У случају прихватања нове понуде, Путник има право на сразмерно снижење цене у случају да је нова понуда нижа од првобитно уговорене, односно има обавезу уплатити разлику у цени између првобитне и нове понуде, уколика је понуда виша од првобитно уговорене. Уколико не прихвати ни једну алтернативу понуђену од стране Организатора, Путник има право на повраћај укупно уплаћене цене.
 • Организатор има право да раскине Уговор у случају:
 • недовољног броја пријављених путника, под условом да је Путника о томе обавестио најкасније 5 дана пре почетка путовања у иностранство, односно 48 часова пре почетка путовања у земљи;
 • наступања ванредних околности које би, да су постојале у време објављивања Програма биле оправдан разлог Организатору да Програм не објављује и Уговор не закључује;
 • уколико у Програму није посебно наведено, да би се путовање реализовало, најмањи број пријављених путника треба да буде: за путовање аутобусом 30 путника, за путовање на редовним авио линијама у Европи 20 путника, за путовање на интерконтиненталним авио линијама 15 путника, за путовање на посебно уговореним авио – чартер линијама, возовима и др. најмање 80% попуњености капацитета по сваком превозном средству.
 • у случају прихватања новог уговора Путник се одриче било каквих потраживања према Организатору по основу првобитно закљученог Уговора.

11.2. За време путовања

 • Организатор за време путовања, о чему је дужан без одлагања на најпогоднији начин обавестити Путника, задржава право промене дана или сата путовања, као и право промене маршуте путовања и неопходне измене Програма уколико се промене услови за путовање (промењен ред летења, принудно слетање, квар превозног средства, гужва на границама или у саобраћају, затварање неког од локалитета предвиђеног за обилазак, промене у визном режиму, безбедоносна ситуација, елементарне непогоде или друге ванредне и објективне околности и више силе) без обавезе исплате штете или било какве друге накнаде путнику. У наведеним случајевима Организатор сам сноси евентуалне додатне трошкове измене Програма;
 • Организатор се ослобађа испуњења Уговора уколико Путник омета спровођење путовања услед грубог и недоличног понашања, без обзира на изречену опомену. У том случају путник има обавезу да организатору надокнати причињену евентуалну штету;
 • У случају наступања ванредних околности за време путовања које се унапред нису могле предвидети, а које се могу подвести под вишу силу (терористичких напада, ванредног стања, експлозија, заразе, епидемије и друге болести, елементарне непогоде, климатски услови и сл.), а за које је проглашено ванредно стање од стране надлежних државних органа домицилне или земље путовања, обе уговорне стране имају право раскинути Уговор, при чему Организатор има право на стварне односно учињене трошкове и обавезу плаћања половине превозних трошкова повратка Путника. Организатор не преузима никакву одгворност ако Путник одбије понуђени повратак обезбеђеним превозним средством.

12. ОТКАЗ УГОВОРА ОД СТРАНЕ ПУТНИКА

12.1. Пре почетка путовања

 • Путник има право да одустане од путовања, о чему је дужан писмено известити Организатора на начин како је закључен Уговор. Датум писменог отказа Уговора представља основ за обрачун накнаде која припада Организатору, изражене процентуално по скали отказа у односу на укупну цену путовања, ако Програмом није другачије одређено и то:
  • 5% ако се путовање откаже до 45 дана пре почетка путовања,
  • 10 % ако се путовање откаже од 44 до 30 дана пре почетка путовања,
  • 20 % ако се откаже 29 до 20 дана пре почетка путовања ,
  • 40 % ако се откаже 19 до 15 дана пре почетка путовања,
  • 80 % ако се откаже 14 до 10 дана пре почетка путовања,
  • 90 % ако се откаже 9 до 6 дана пре почетка путовања,
  • 100 % ако се откаже 5 до 0 дана пре почетка путовања или у току путовања.
 • Промена уговореног места, датума путовања, превозног средства, смештајног објекта, смештајне јединице, недобијање визе, неплаћање уговорене цене и сл., сматра се одустајањем Путника од путовања;
 • Путник је у обавези Организатору накнадити само стварне, односно учињене трошкове (трошкове превоза, смештаја, организације путовања и сл.), уколико је до отказа дошло због: изненадне болести Путника, брачног друга, детета, родитеља, брата или сестре Путника, усвојеника и усвојиоца, смрти Путника, брачног друга, детета, родитеља, брата или сестре Путника, усвојеника и усвојиоца, – позива за војну вежбу Путника или елементарне непогоде или ванредног стања званично проглашених од надлежног органа земље путовања;
 • За наведене случајеве Путник је обавезан доставити Организатору доказ којим се остварују права из здравственог осигурања по основу привремене спречености за рад (потврду изабраног лекара из области опште медицине, односно отпусну листу стационарне здравствене установе којом се изричито потврђује изненадна болест и немогућност путовања), односно умрлицу, односно позив за војну вежбу. Не могу се сматрати оправданим разлозима за отказ или прекид путовања Путника случајеви локалних терористичких напада, експлозија, заразе, епидемије и друге болести, елементарне непогоде, климатски услови и сл., за које није проглашено ванредно стање од стране надлежних државних органа домицилне или земље путовања;
 • Изненадна болест подразумева од стране овлашћеног лекара утврђено изненадно и неочекивано обољење, односно инфективну болест или органски поремећај, који настане после закључења уговора о путовању и није у вези са, нити је последица неког претходног здравственог стања, а такве је природе да захтева лечење, боравак у болници (хоспитализацију) и онемогућава почетак -коришћење уговореног путовања. Организатор, у случају да Путник обезбеди одговарајућу замену или пак замену изврши сам Организатор, дужан је Путнику извршити повраћај уплаћених средстава у укупном износу, по одбитку само стварних и учињених трошкова;
 • Код одустајања од Уговора, Путнику се не враћа износ плаћен Организатору за посредовање у добијању виза, као и плаћених законских и других обавеза.

12.2. Након отпочињања путовања

 • Уколико због отказа путовања Путник својом кривицом не искористи неке од уговорених услуга, Организатор ће покушати да од даваоца услуга добије накнаду на име неискоришћених услуга. Уколико му давалац услуга не врати новац, Путник нема право на повраћај одговарајућег дела цене неискоришћеног путовања. Уколико је у питању безначајна услуга или вредност, Организатор се ослобађа ове обавезе. Ако се кривицом Организатора не обавља знатан део услуга који су утврђени Уговором, Организатор је дужан да спроведе одређене превентивне мере како би се могло наставити Путовање или да понуди Путнику друге одговарајуће услуге до окончања туристичког путовања без додатних трошкова за Путника, све у складу са тачком 14 ових Општих услова, не дирајући остала законска права Путника.
 • 3. Организатор путовања је дужан да Путнику врати уплаћена средства за путовање које је Путник отказао, у висини одређеној Општим условима путовања, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана отказа Путовања.

13. ОСИГУРАЊЕ, ДЕПОЗИТ И ГАРАНЦИЈА ПУТОВАЊА

 •  У цену путовања није укључено путно осигурање. Организатор саветује закључење осигурања за отказ путовања, осигурање путне одговорности, здравствено осигурање и осигурање против незгода (Осигурање пружања помоћи за време путовања и боравка у иностранству и Осигурање од допунских ризика). Уколико Организатор и Посредник нуде путна осигурања, ради се само о посредовању.   Уговор о осигурању се закључује само између Путника и осигуравајуће   компаније, коме се евентуални захтеви директно упућују. Путник треба да   прочита услове осигурања и обавезе из Уговора о осигурању. Премије   осигурања нису саставни део цене путовања и доспевају одмах при закључивању уговора о осигурању. Потписивањем Уговора, Путник потврђује да је информисан и упућен на обезбеђење пакета путног осигурања којим се покривају трошкови помоћи на путу, међународне аситенције, укључујући и  репатријацију у своју земљу у случају несреће или болести, као и да је упознат са осигурањем од одустајања Путника од путовања, осигурањем од  незгоде и осигурањем од губитка пртљага.
 • Пакет путног осигурања не покрива обавезно здравствено осигурање, те се Путнику препоручује да исто сам обезбеди, јер то може бити разлог да  пограничне власти не дозволе даље путовање или да Путник мора сам платити значајне трошкове евентуалног лечења.
 • У складу са одредбама Закона о туризму Организатор има депозит у висини од 2.000 евра и гаранцију путовања за категорију лиценце А у висини од 250.000 евра, по полиси број 2701425 од 11.10.2020. године за период од 01.10.2023. до 01.10.2024.године којом се за случај инсолвентности организатора путовања и одговорности за случај накнаде штете осигуравајуће куће ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о., Македонска 4, 11000 Београд, обезбеђују трошкови нужног смештаја, исхране и повратка Путника са путовања у место поласка у земљи и иностранству. 

Осигурањем  се обезбеђују:

У случају инсолвентности:

 • трошкови нужног смештаја, исхране и повратка Путника са путовања у земљи  и иностранству, у место поласка;
 • потраживања уплаћених средстава Путника по основу Уговора о туристичком путовању, које Организатор путовања није реализовао;
 • потраживања уплаћених средстава Путника, у случају отказа путовања од стране Путника, у складу са Општим условима путовања;
 • потраживања разлике између уговорене цене путовања и цене путовања снижене сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу услуга обухваћених  Програмом путовања и Општим и Посебним условима путовања.

 У случају штете нанете Путнику:

 • потраживања уплаћених средстава Путника по основу Уговора о туристичком   путовању, које Осигураник није реализовао;
 • потраживање разлике између уговорене цене путовања и цене путовања снижене сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу услуга обухваћених   Програмом путовања и Општим и посебним условима путовања.
 • У случају настанка осигураног случаја као последице инсолвентности, Путник се може обратити Асистентској кући April Assistance (бивши Coris), на тел: +381.11.36.36.999 или е-маил: coris@coris.rs током 24 часа.
 • Путник своја права за накнаду штете остварује најпре путем медијације, арбитражног суда или другог вансудског решења потрошачког спора као и правоснажном и извршном судском пресудом, а све у складу са Општим и Посебним условима и Програмом путовања.
 • Потписивањем Пријаве за путовање или Уговора – Потврде, Путник потврђује да су му уручени потврда о Гаранцији путовања, Услови   осигурања, Програм путовања, Општи услови путовања и да исте у целости прихвата и да је обавештен о осигурању пружања помоћи за време путовања и боравка у иностранству и осигурању од допунских ризика.

14. ПОМОЋ, ПРИГОВОР, ТУЖБА И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

 • За помоћ, хитне и друге случајеве, као и рекламације Путник може контактирати Организатора преко броја телефона +381112686445, факса +381112659269, радним данима од 09-17 часова, суботом од 08-13 часова по средњоевропском времену или преко е-маила: info@dobrocinstvo.rs . За хитне и сличне поступке потребно је да Путник наведе број уговора, место путовања, назив смештајног објекта, имена путника, адресу или број телефона и др. преко којих се може контактирати;
 • Путник је обавезан без одлагања на лицу места оправдани приговор саопштити локалном представнику Организатора, а ако овај није доступан, непосредном пружаоцу услуге (нпр. превознику, хотелијеру и др.), или ако та лица нису наведена у путним документима директно Организатору;
 • Путник је у обавези да добронамерно сарађује да се на лицу места отклоне узроци приговора и прихвати понуђено решење које одговара уговореној услузи (нпр. квар фрижидера, нестанак струје или воде, лоше очишћен апартман и други недостаци);
 • Ако узрок приговора није отклоњен на лицу места, Путник са представником организатора или непосредним извршиоцем услуга (смештаја, превоза и других услуга из Програма) о томе саставља писану потврду у два примерка коју обе стране сачињавају и потписују. Путник задржава један примерак ове потврде;
 • Ако је узрок приговора отклоњен на лицу места, Путник је обавезан потписати потврду о истом, а у супротном чињеница да је наставио коришћење адекавтног алтернативног решења сматра се да је Програм у целости извршен;
 • Локални представници немају право да признају било какве захтеве за надокнаду, већ искључиво Организатор.
 • Путник не може да захтева сразмерно снижење цене, раскид Уговора и накнаду штете ако несавесно и на прописани начин пропусти да на лицу места, без одлагања и благовремено обавести овлашћеног представника и Организатора о недостацима између пружених и уговорених услуга.
 • Уколико недостаци нису отклоњени на лицу места, Путник је обавезан да у року од 8 дана од дана завршетка путовања, односно у року од 30 дана од дана утврђивања недостатака, искључиво Организатору, достави основан и документован приговор (писани приговор на лицу места, рачуне о плаћеним трошковима, захтев по врстама неизвршених услуга чињенично конкретизован и квантификован у односу на сваког путника понаособ, сведоке и друге доказе) и може захтевати повраћај разлике у цени између уговорених и неизвршених односно делимично извршених услуга. Сваки Путник потписник уговора у своје име и у име лица из уговора или лица са уредним пуномоћјем за заступање, приговор подноси појединачно, јер Организатор неће разматрати групне приговоре;
 • Притужбе и друге поступке Путник је обавезан доставити у писаној форми искључиво на адресу Организатора у Београду, улица Добрињска бр 2;
 • Организатор је дужан узети у поступак само благовремене, образложене и документоване приговоре по учињеној рекламацији Путника, а којима се узрок није могао отклонити у току путовања на лицу места;
 • Организатор је дужан у року од 15 дана доставити Путнику писани одговор и исплатити разлику у цени, све од дана пријема уредног приговора;
 • Уколико приговор није комплетан и исти треба допунити, Организатор ће доставити Путнику одговор да исти допуни и достави у року од 8 дана;
 • Организатор ће у складу са добрим пословним обичајима у законском року одговорити Путнику и по рекламацијама које су неблаговремене, неосноване или неуредне;
 • Разлика у цени по рекламацији Путника може достићи само износ рекламираног а неизвршеног дела услуге, не може обухватити већ искоришћене услуге, нити достићи износ целокупне уговорене цене. Висина накнаде, која се исплаћује по основаном и благовременом приговору, сразмерна је степену неизвршене, односно делимично извршене услуге. Уколико Путник прихвати исплату накнаде на име сразмерног снижења цене, или други вид накнаде, подразумева се да је сагласан са предлогом Организатора за мирно решење спора, те се на тај начин одрекао свих даљих потраживања према Организатору у вези спорног односа, без обзира на чињеницу да ли је о томе потписао писмену потврду о извршеној рефундацији са клаузулом о коначном разрешењу међусобних спорних односа. Сматраће се да је повраћај разлике у цени Путнику извршен и постигнут договор са Путником у складу са законом и овим Општим условима када је Организатор Путнику понудио реалну разлику у цени за неадекватно пружене услуге, у складу са ценовником непосредног пружаоца услуга који је важио на дан закључења уговора о путовању, и другим расположивим доказима, те да је Организатор поступио у складу са позитивним прописима;
 • Организатор не сноси одговорност за пропусте, односно за штету нанету Путнику од стране непосредних пружаоца услуга који одговарају сагласно прописима који се на њих односе, ако се понашао као пажљив Организатор при избору лица која су те услуге извршила;
 • Сваки захтев Путника за покретање поступка пред надлежним органима као и обавештавање јавних гласила и медија о неиспуњењу Уговора пре истека рока за решавање приговора, сматраће се преурањеним.

15. ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ПУТНИКА:

 • Лични подаци које је Путник дао Организатору у вези са реализовањем Програма (прибављање виза, припремање документације за пут и др.), представљају пословну тајну. Њихова тајност је загарантована у оквирима Закона о заштити података о личности Републике Србије;
 • Адреса Путника, место, време, цена путовања, имена сапутника не могу се саопштавати другим лицима, осим лицима која су одређена посебним прописима.

16. ОБАВЕЗНОСТ ПРИМЕНЕ:

 • Организатор може Програмом путовања предвидети другачије одредбе у односу на ове Опште услове, због посебних услова и правила непосредних пружаоца услуга, као и за путовања са посебним садржајима (поводом одржавања верских манифестација и посебним видовима туризма – верски туризам).

17. НАДЛЕЖНОСТ СУДА:

 • У случају спора надлежан је суд према седишту Организатора.

18. ВАЖНОСТ ОПШТИХ УСЛОВА:

 • Ови Општи услови важе од 01.10.2023. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           П.А. СПЦ  “Доброчинство“

                  Директор
              Василије Бурсаћ